Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
Download Outline Register

 

 
ACP: PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee 
 

วัตถุประสงค์:                 หลักสูตร PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Agile Certified Practitioner ของ Project Management Institute (PMI) เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานโครงการแบบ Agile ในระดับสากล 

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความรู้ด้านการบริหารโครงการแบบ Agile อย่างแท้จริงและผ่านการสอบ PMI-ACP ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน PMI-ACP กับทาง PMI สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100%

กลุ่มผู้เข้าอบรม:             ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานในรูปแบบ Agile หรือทำงานในโครงการ Agile ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Scrum, XP, Kanban, Lean, TDD เป็นต้น และต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำโครงการแบบ Agile อย่างมืออาชีพ ต้องการสอบ PMI-ACP เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:                           

  1.    การรับประกันผลการสอบ PMI-ACP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2.    หนังสือ PMI-ACP Exam Prep ผู้เขียน Mike Griffiths

  3.   เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ
  4.   แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลย
  5.    การอบรมเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบทรวม 24 ชั่วโมง
  6.    การเข้าร่วมทดสอบในวันที่ 4 ของการเรียน ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง 
  7.    การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากร
  8.    การเข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 140 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง  
  9.    เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดครอบคลุมหัวข้อการสอบของ PMI-ACP
  10.    Soft File คู่มือการสอบ PMI-ACP โดย PMI
  11.    Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI
  12.    วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 30 PDUs หรือ 30 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMI-ACP
  13.    การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในการตอบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์ 

 

ระยะเวลา:          4 วัน (32 ชม., 32 PDUs), 9.00-18.00 น.

PMI Skills:          Technical Project Management 32 PDUs

วันที่:                   ตารางอบรม

ค่าอบรม:             32,900 บาท (VAT7% = 2,303 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 35,203 บาท)
                           Early Bird 29,900 บาทเมื่อชำระก่อนอบรมวันแรก 2 อาทิตย์ 
(VAT7% = 2,093 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 31,993 บาท)
           

สถานที่:               โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม

ภาษา:                 ไทย

วิทยากร:             อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS (View Profile)

 

ลงทะเบียน:           กรุณา Download Registration Form จาก www.knowledgertraining.com และกรอกข้อมูลส่ง info@knowledgertraining.com

รายละเอียดการอบรม:

วันอบรมที่ 1-3 เช้า    แนะนำวิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ PMI-ACP                

                            บรรยายเนื้อหาตามแนวการสอบของ PMI ทั้ง 8 เรื่อง พร้อมฝึกหัดทำข้อสอบท้ายบท บทละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

·       ความรู้สำหรับการสอบ PMI-ACP

1.   Agile Principles and Mindset 

2.   Value-driven Delivery

3.   Stakeholder Engagement

4.   Team Performance

5.   Adaptive Planning

                   6.    Problem Detection and Resolution
     7.    Continuous Improvement (Product, Process, People)
     8.    จรรยาบรรณวิชาชีพ

·      เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMI-ACP

·      เทคนิคการสมัครสอบ PMI-ACP

   ·      แบบฝึกหัด PMI-ACP

     ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกหัดโจทย์แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือก เสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างน้อย  400 ข้อ และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  

วันอบรมที่ 3 ภาคบ่าย ทดสอบตนเองด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมเฉลย
                  รายงานคะแนนผลสอบและนำข้อสอบพร้อมเฉลยกลับบ้านเพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเอง
                  ผู้เรียนต้องทำการทบทวนความรู้และฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงด้วยตนเอง  
   
วันอบรมที่ 4 ภาคเช้า สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดและจุดสำคัญที่ต้องจดจำในแต่ละบท 
                  ภาคบ่าย เข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 140 ข้อ ในเวลา 3 ชม. โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได้
                  รายงานคะแนนผลสอบพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงผลสอบให้ผ่าน PMP

เงื่อนไขการรับประกัน: หลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน PMI-ACP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานแบบ Agile ในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน 100% ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบ PMI-ACP ไม่ผ่าน สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1.   ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมและเข้าร่วมทดสอบ ครบทั้ง 4 วันเต็ม 100% ตามกำหนดการของหลักสูตร

2.   ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85% 

3.   ผู้เรียนจะต้องทำกา รสอบ PMI-ACPภายในไม่เกิน  14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified

ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น   ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันการคืนเงินของหลักสูตร

เงื่อนไขการคืนเงิน:

1.   ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-3  แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่ายTraining ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย

ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 2

2.   ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 2  แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย

ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 3

3.   ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 3 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมส่วนที่เหลือให้ (60% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย)

4.   สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู้อบรม

5.   การคืนเงินใช้ได้กับหลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee เท่านั้น

 สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, knowledger, knowledgertraining, PMI-ACP, อบรม PMI-ACPหน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com