Instructors

 


หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี