KNOWLEDGER

สถาบันโนวเลดเจอร์ ประกอบธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรม (Training) ให้คำปรึกษา (Consulting) รวมถึงการฝึกสอน (Coaching) ด้านการบริหารโครงการ บริษัทก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการผู้มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการฝึกสอนพัฒนาด้านการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี
 
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งการอบรมในรูปแบบเตรียมตัวสอบให้ได้ Certified Project Management Professional (PMP) ของสถาบัน PMI เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล และ มุ่งเน้นในการการนำองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการทำ Workshop สถานการณ์ (Scenario-Based Case) แบบต่อเนื่องโดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ 
 

Rita's Mulcahy's PMP® Exam Prep,

Tenth Edition Aligned with the
PMBOK® Guide, Sixth Edition
and 2021 Exams

4,400 Baht

Author: RMC Publications (2020)
read more >
 

Congratulations to New PMP Certified!

Wacharin Trisamritphol,
Assistant Vice President, I AM Consulting Co., Ltd

"การได้มาเรียนหลักสูตร PMP Int: Intensive Project Management Professional ที่ Knowledger ยอมรับเลยว่าช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา PMBOK ได้เป็นอย่างดีค่ะ เอกสารการเรียนมีเนื้อหากระชับครบถ้วน ทำให้สามารถเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้นมากค่ะ ระหว่างเรียนอาจารย์ได้สรุป และเปรียบเทียบ Process ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้เข้าใจและจับประเด็นได้ รวมถึงประสบการณ์ที่อาจารย์ได้หยิบยกขึ้นมาอธิบาย ช่วยให้มองเห็นภาพ และเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้อีกด้วยค่ะ"

read more >

Our Services

โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น read more

Our Instructors

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี  read more

Our Courses - 21 Courses across 3 Categories


หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น

Training Schedule 2021


หลักสูตรอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563

 
 

Effective and Proactive Project Sponsor (2 Days)

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ read more


 
 

Set up and Sustain Project Management Office (2 Days)

ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ Project Management Office (PMO) เพื่อให้ PMO เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโครงการและมีคุณค่าต่อองค์กร read more


 
 
 

Intensive PMP Exam Preparation– Guarantee (6thEdition)  (7 Days)

หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ PMP ที่รับประกันผลสอบโดยสถาบันไทยแห่งแรกในประเทศไทย หากสอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เหมาะสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP และต้องการแนวทางการเตรียมตัวสอบที่เห็นผลอย่างชัดเจน ผู้อบรมจะได้รับการทดสอบและยืนยันความพร้อมจากสถาบันฯก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงread more


 
 

Project Management Master  (9 Days)

เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้สนใจที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีและทรงพลังในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่มีความโดดเด่น ผู้เรียนจะได้ความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความคิดที่ดีผ่านการเรียน และการทำ Workshop อย่างเข้มข้น read more


 
 

Project Management Professionals  (6 Days)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้งานในการบริหารโครงการ ผู้อบรมจะได้รับความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ด้วย Scenario-based และ Project Presentation read more


 
 

Project Management Practitioner  (3 Days)

เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและเห็นผลอย่างรวดเร็ว read more


 
 

Project Management Fundamental  (2 Days)

เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเวลามากนัก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการการริเริ่มโครงการและวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือกาารบริหารโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น Project Charter, Work Breakdown Structure, Critical Path read more


 
 

Project Management Advance  (3 Days)

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Practitioner 3 วัน และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการในด้านการบริหารการสื่อสารโครงการ การบริหารคุณภาพในโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาพรวมของแผนดำเนินการของหลายๆโครงการ (Multiple Projects) และทรัพยากรร่วม (Resource Pool) โดยใช้ Microsoft Project นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รู้จัก Project Management Office (PMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีช่วยส่งเสริมอัตราความสำเร็จโครงการ read more


 
 

Essential Attitude for Project Success  (3 Days)

สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Professionals (6 วัน) และผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเพิ่มพูนความคิดและทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับโครงการมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่โดดเด่นกว่าใคร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการสร้างและการวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ การสร้างความกระตือรือร้นในการจัดการโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิง read more

 


หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563

 

Enterprise Risk Management (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธการบริหารธุรกิจที่วางไว้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ทั้งความเสี่ยงในเชิงกลยุทธและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจหรือบริหารงานในองค์กรเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการทำงานได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือกลยุทธทางธุรกิจมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น read more


 
 

Transform Yourself to be Proactive Manager (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการ สร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงการทำงานจากตั้งรับ สู่การทำงานแบบเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษาและการทำ Group Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง read more


 
 

Leadership in Practice & Case Study (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆ และลักษณะของผู้นำที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในงานประจำ read more
 

 


 

Project Management Articles

 

แนวทางการสร้าง Informal Power ในการบริหารโครงการ

จากประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการมาหลายปี ผมพบว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของ Project Manager คือ เขาหรือเธอเหล่านั้น ขาดอำนาจอย่างเป็นทางการในการสั่งการทีมงาน (Formal Power) คำพูดที่ผมได้รับฟังบ่อยๆ จากผู้จัดการโครงการ ที่ผมต้องให้คำปรึกษา คือ “ผมสั่งทีมงานไม่ได้ครับ เขาไม่ใช่ลูกน้องของผม เขาแค่มาช่วยผมทำงานในโครงการ” read more...

แนวข้อสอบ PMP ใหม่ (เริ่มใช้ 2 มกราคม 2021)

ตามประกาศล่าสุดของ PMI เกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวข้อสอบ PMP นั้น PMI แจ้งว่า แนวข้อสอบปัจจุบันที่ PMI ประกาศใช้ตั้งแต่ มิถุนายน 2015 นั้น จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2020 ดังนั้น ข้อสอบ PMP ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2021 เป็นต้นไป จะเป็นไปตามแนวข้อสอบใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจสอบ PMP ได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องว่า ตนเองควรจะเตรียมตัวสอบในแนวทางเดิมและรีบสอบให้ทันภายใน  30 ธันวาคม 2020 หรือเริ่มเตรียมตัวเรียนรู้หัวข้อตามแนวทางใหม่ เพื่อใช้ในการสอบหลัง 2 มกราคม 2021 สถาบันโนวเลดเจอร์จึงขอแจกแจงรายละเอียดของแนวข้อสอบ PMP ใหม่ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ดังนี้ read more...

Servant Leadership ทักษะที่จำเป็นสำหรับ ScrumMaster ในการบริหารโครงการแบบ Scrum

แนวคิดการบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ง การบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) และทักษะสำคัญประการหนึ่งของคนที่จะทำหน้าที่เป็น ScrumMaster ในโครงการนั้น ก็คือการบริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาติดตามหรือกำกับดูแล เนื่องด้วยทีมงานของ Scrum ถูกออกแบบมาให้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง ต้องพร้อมที่จะเลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุดด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตของงาน โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาสั่งการหรือชี้นำ และต้องเป็นทีมงานที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดและปรับตัวได้เร็ว รวมถึงสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการให้และรับข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน read more...

การสร้างวัฒนธรรม Self Organizing Team สิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile

การบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) ทีมงานมีสิทธิในการกำหนดกิจกรรม และแผนงานในโครงการด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการทำงานด้วยตัวเองได้ โดย ScrumMaster จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) จึงเป็นปัจจัยความสำเร็จประการสำคัญในการนำการบริหารโครงการแบบ Scrum มาใช้งาน read more...

อุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้น นำการบริหารโครงการแบบ Agile มาใช้ในองค์กร

จากกระแสการบริหารโครงการ แบบ Agile ที่มาแรงและเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายองค์กรพยายามนำวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile มาปรับใช้กับโครงการของตนเอง ด้วยความคาดหวังว่า โครงการจะส่งมอบงานได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น แต่การนำ วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile นั้น อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร และยังคงต้องการ การปรับตัวอย่างมากมาย เพื่อเข้าสู่การทำงานแบบ Agile  ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอแบ่งปันประสบการณ์ อุปสรรคที่พบ จากการนำ Agile ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไข สำหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้วิธีการทำงานแบบ Agile read more...

IT Articles

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst

Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA read more...

 


แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัย read more...

 


Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)

2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนี้ Responsibility, Accountability, Consult และ Inform รวมเรียก ตารางดังกล่าวว่า RACI Table read more...

 


การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบ  read more...

 


ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud

ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจาก read more..
 

 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain read more..

#กลับขึ้นด้านบน